Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 18 mln złotych. Poprzez realizację ponad 140 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory?

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia na przestrzeni ostatnich 6 lat do mieszkańców, podmiotów oraz instytucji z obszaru LSR trafiło łącznie dotychczas 15 233 843,64 zł (stan zakontraktowania środków na dzień 15.10.2021 r.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-1020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Łącznie zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji 112 projektów wybranych w ramach konkursów organizowanych przez LGD.

Środki te trafiły w ręce podmiotów gospodarczych, gmin, instytucji kultury, parafii, stowarzyszeń oraz podmiotów z sektora rybactwa działających na terenie LGD.

 

Ponadto Stowarzyszenie Dolina Karpia dotychczas zrealizowało lub jest w trakcie realizacji 8 operacji własnych, 6 projektów współpracy (w tym 2 międzynarodowych) oraz 3 projektów grantowych.

 

To nie koniec sukcesów!

Stowarzyszenie Dolina Karpia mogło ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020 w maksymalnej wysokości 478 000 EURO. Stowarzyszenie złożyło wniosek o zmianę LSR w zakresie podwyższenia budżetu, który został wstępnie zaakceptowany. Dodatkowe środki w kwocie 478 000 EURO zostaną przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

- Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
(w ramach podejmowania działalności gospodarczej)” – 175 000,00 EURO (700 000 zł), 

- Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań” – 303 000,00 EURO (1 212 000 zł).

Nabory na w/w przedsięwzięcia zostaną ogłoszone niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian w PROW 2014-2020 oraz podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zachęcamy do aplikowania o środki w planowanych naborach.