Podczas sesji Rady Miejskiej w Zatorze w najbliższy wtorek (24 października) Radni zdecydują, czy Zator będzie miał swój hejnał.

Hejnał został skomponowany już jakiś czas temu przez Janusza Bieleckiego. Brzmi tak:

Rada ustali też zasady używania hejnału. W projekcie uchwały czytamy:

Zasady używania Hejnału Gminy Zator

1. Hejnał Gminy Zator (Hejnał) jest jednym z symboli samorządowych Gminy Zator.

2. Hejnał Gminy Zator jest kompozycją muzyczną autorstwa kompozytora Janusza Bieleckiego.

3. Hejnał Gminy Zator może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

4. Hejnał Gminy Zator stanowi własność Gminy Zator.

5. Hejnału Gminy Zator mogą używać:

1) Rada Miejska w Zatorze,

2) Burmistrz Zatora;

3) jednostki organizacyjne Gminy Zator do celów związanych z realizacją zadań statutowych,

4) inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Zatora wyrażonej w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego/wnioskodawcy.

6. Zgody udziela w formie pisemnej Burmistrz Zatora po przeanalizowaniu wniosku zawierającego:

1) dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku,

2) zakres działalności wnioskodawcy,

3) cel, w jakim będzie wykorzystywany Hejnał,

4) oznaczenie, czy wniosek dotyczy korzystania z Hejnału na czas określony lub nieokreślony,

5) wskazanie miejsc, gdzie ma być wykorzystany Hejnał,

6) uzasadnienie wniosku,

7) podpis wnioskodawcy.

7. Burmistrz Zatora wydając zgodę bierze pod uwagę miedzy innymi to, czy używanie Hejnału będzie odbywało się w sposób gwarantujący mu należyty szacunek, prestiż i powagę.

8. Burmistrz Zatora może cofnąć zgodę na korzystanie z Hejnału, jeśli będzie on wykorzystany niezgodnie z celem lub w inny sposób niezgodny ze sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub w sposób nie gwarantujący należytej czci i szacunku.

9. Korzystanie przez wnioskodawcę z Hejnału Gminy Zator jest bezpłatne.

10. Hejnał Gminy Zator nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty biorące w nich udział (komitety wyborcze, stowarzyszenia społeczne, fundacje, partie polityczne oraz przez kandydatów niezależnych itp.) bez względu na rodzaj wyborów.

11. Hejnał może być publicznie odtwarzany lub wykonywany:

1) w czasie uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych,

2) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Zator oraz w jej jednostkach organizacyjnych,

3) w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze,

4) w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Zator,

5) w innych miejscach za zgoda Burmistrza Zatora.

12. Hejnał Gminy Zator jest publicznie odtwarzany z nagrania z budynku znajdującego się w rynku w Zatorze codziennie o godzinie 12.00 oraz w innych porach dnia w zależności od potrzeb.

13. Za zgodą Burmistrza Zatora Hejnał może być emitowany o godzinie 12.00 w lokalnych mediach elektronicznych.

14. Hejnał może być wykonywany przez zespół muzyczny lub orkiestrę.

Zapis nutowy i na nośniku cyfrowym Hejnału przechowywany jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze.